فرم تقاضای خرید خدمات گارانتی
EN

به نام خدا

فرم تقاضای خرید گارانتی و وارانتی

تاریخ:                                                  

   در راستای شیوه نامه ابلاغی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص واردات خودرو توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی معتبر بدینوسیله مراتب درخواست  این جانب شرکت / آقا / خانم به شماره ثبت / شناسنامه ............................................. و دارای کارت بازرگانی شماره ............................................ به عنوان واردکننده خودرو منضم به مدارک زیر ارسال می گردد. خواهشمند است در خصوص انعقاد قرارداد ارائه خدمات گارانتی و وارانتی به خودروهای مشروحه در پروفرمای پیوست اقدام لازم معمول گردد.                                                                                                                        

مدارک پیوست :

1- تصویر PROFORMA ( پیش فاکتور )

2- تصویر INVOICE ( فاکتور )

3- تصویر PACKING

4- تصویر کارت بازرگانی

5- تصویر شناسنامه دارنده کارت بازرگانی

6- تصویر کارت ملی

7- آکهی روزنامه رسمی یا آگهی ثبتی در صورت مصارف تجاری

8- گواهی ارزش افزوده برای واردات بیش از یک دستگاه خودرو

9- کد اقتصادی برای واردات بیش از یک دستگاه خودرو

توجه

" ارائه اصل مدرک در زمان انعقاد قرارداد الزامی است. بدیهی است که مدارک اخذ شده در صورت نیاز نهادهای نظارتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت "

نام و نام خانوادگی وارد کننده                                                                                                              شماره تماس :                                                                                                 مهر و امضا